Opći uvjeti poslovanja

Opći uvjeti poslovanja na stranici: www.moj-sator.com
za narudžbe putem internetske stranice, elektroničke pošte i telefona/ mobitela

I. Uvodne odredbe 

Članak 1. 

 1. Orontius d.o.o., Domobranska 21/6, 10000 Zagreb, upisana u registar Trgovačkog suda u Zagrebu, matični broj subjekta , OIB: 94275561661 (dalje u tekstu: Prodavatelj), kao davatelj usluga, ovim Općim uvjetima poslovanja (dalje u tekstu: Opći uvjeti) uređuje postupak naručivanja, ugovaranja, isporuke, plaćanja i reklamacije proizvoda Prodavatelja ponuđenih i dostupnih na internetskim stranicama Prodavatelja www-.moj-sator.com (dalje u tekstu: Moj šator) kada se postupak podnošenja narudžbe obavlja putem samih internetskih stranica, putem e-maila ili putem telefona Prodavatelja.
 2. Kupac je svaka fizička ili pravna osoba koja, naruči proizvod iz ponude Prodavatelja na stranici moj-sator.com, a čija narudžba bude prihvaćena od strane Prodavatelja, na način utvrđen ovim Općim uvjetima.
 3. Posjetitelj stranice je svaka osoba koja putem sredstava elektroničke komunikacije pristupi na stranicu moj-sator.com, te razgledava ponudu proizvoda i/ili podnese narudžbu proizvoda Prodavatelju.
 4. Korištenjem stranica moj-sator.com, Kupac i/ili Posjetitelj prihvaća(ju) ove Opće uvjete i njihovu primjenu, a svoju upoznatost s istima kao i Uvjetima uručenja i izričitu suglasnost s njima dodatno potvrđuju prilikom podnošenjem narudžbe za pojedini proizvod te potpisom odgovarajuće isprave o uručenju prilikom isporuke kupljenih proizvoda. Prodavatelj može u svako vrijeme izmijeniti i/ili dopuniti Opće uvjete, te će tako promijenjene Opće uvjete objaviti na stranici moj-sator.com.
 5. Ovi Opći uvjeti čine sastavni dio pojedinačnog ugovora o kupnji proizvoda koji se nalaze u ponudi tvrtke Orontius d.o.o., te isti istodobno predstavljaju i obavijest iz članka 57. Zakona o zaštiti potrošača, obavijest iz članka 12. Zakona o elektroničkoj trgovini kada je s obzirom na način podnošenja narudžbe primjenjivo, te obavijest iz članka 13. Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća (Opća uredba o zaštiti podataka), (dalje u tekstu: Uredba). 

II. Ugovor o kupnji 

Sklapanje ugovora o kupnji  

Članak 2. 

 1. Ako se narudžba podnosi putem internetskih stranica moj-sator.com , putem telefona ili putem elektroničke pošte, ugovor o kupnji proizvoda između Kupca i Prodavatelja sklopljen je u trenutku kada Prodavatelj prihvati narudžbu Kupca i dostavi Kupcu potvrdu o prihvatu narudžbe elektroničkom poštom na adresu elektroničke pošte koju je Kupac naznačio prilikom postupka podnošenja narudžbe, sukladno članku 3. stavku 6. ovih Općih uvjeta.
 2. Ako se narudžba podnosi putem telefona, ugovor o kupoprodaji proizvoda između Kupca i Prodavatelja sklopljen je u trenutku kada Kupac potpisom odgovarajuće isprave o uručenju prilikom isporuke naručenog proizvoda pristane na ponudu (ili predračun)  Prodavatelja odnosno potvrdu o prihvatu Kupčeve narudžbe poslanu Kupcu elektroničkom poštom na adresu elektroničke pošte koju je Kupac naznačio prilikom postupka podnošenja narudžbe, sukladno članku 3. stavku 6. ovih Općih uvjeta.
 3. Posjetitelji i Kupci su upoznati te prihvaćaju da Prodavatelj nema obvezu prihvatiti narudžbu ako ista na bilo koji način ne odgovara uvjetima utvrđenim ovim Općim uvjetima te bilo kojim drugim uvjetima naručivanja, odnosno kupnje objavljenih na stranici moj-sator.com.
 4. U trenutku naručivanja pojedinog proizvoda, Kupac i Posjetitelj je putem ovih Općih uvjeta i pristajanjem na njih, u primjerenom roku prije kupovine na daljinu obaviješten o: 
 • tvrtki ili nazivu, matičnom broju, osobnom identifikacijskom broju, sjedištu, telefonskom broju i adresi elektroničke pošte Prodavatelja
 • proizvodu koji se nudi te njegovu nazivu,
 • glavnim obilježjima proizvoda,
 • cijeni proizvoda, uključujući sva porezna i druga davanja, te načinu izračuna cijene proizvoda,
 • troškovima prijevoza i isporuke proizvoda,
 • troškovima uporabe sredstava daljinske komunikacije u svrhu sklapanja ugovora,
 • načinu i uvjetima plaćanja te načinu, uvjetima i vremenu isporuke proizvoda,
 • načinu rješavanja prigovora Kupaca,
 • uvjetima, rokovima i postupku izvršavanja prava na jednostrani raskid ugovora,
 • potrošačkom pravu na raskid ugovora sklopljenog putem sredstava daljinske komunikacije,
 • situacijama u kojima je isključeno pravo potrošača na raskid ugovora,
 • postojanju odgovornosti za materijalne nedostatke proizvoda,
 • uslugama koje se nude nakon prodaje te uvjetima korištenja tih usluga (servisiranje i prodaja zamjenskih dijelova),
 • jamstvima koja se daju uz proizvod ili uslugu,
 • razdoblju u kojem ponuda ili cijena vrijede,
 • trajanju ugovora te uvjetima otkaza i raskida ugovora,
 • minimalnom roku u kojemu je Kupac vezan ugovorom, ako postoje,
 • ako je primjenjivo, funkcionalnosti digitalnog sadržaja, uključujući i potrebne mjere tehničke zaštite tih sadržaja,
 • ako je primjenjivo, o interoperabilnosti digitalnog sadržaja s računalnom ili programskom opremom za koju Prodavatelj zna ili bi morao znati,
 • o mehanizmima izvansudskog rješavanja sporova, odnosno o sustavima za obeštećenje, te načinu kako ih Kupac može koristiti. 

U trenutku naručivanja pojedinog proizvoda, Kupac i Posjetitelj su putem ovih Općih uvjeta nadalje obaviješteni i o svrhama i osnovi obrade osobnih podataka, rokovima pohrane, te svim drugim informacijama iz članka 13. Uredbe. 

Ugovor koji Kupac sklapa s Prodavateljem za kupnju proizvoda je jednokratan ugovor o kupnji proizvoda koji je realiziran isporukom proizvoda od strane Prodavatelja i izvršenim plaćanjem od strane Kupca sukladno ovim Općim uvjetima, pod uvjetom da ugovor prethodno ne bude raskinut. 

Narudžba 

Članak 3. 

 1. Kupac koji je fizička osoba može biti samo punoljetna i poslovno sposobna osoba. Ugovor u ime i za račun maloljetnika ili potpuno poslovno nesposobne osobe mogu zaključiti njihovi zakonski zastupnici, a djelomično poslovno sposobne osobe ugovor mogu zaključiti samo uz suglasnost njihovog zakonskog zastupnika. Prodavatelj ne snosi nikakvu odgovornost za postupanje suprotno ovoj odredbi.
 2. Naručeni proizvodi uručuju se isključivo punoljetnim osobama, uz predočenje odgovarajuće osobne isprave u slučaju procijene da je Kupac ili osoba koja preuzima kupljeni proizvod, mlađa od 18 godina.
 3. Narudžba se putem internetskih stranica i elektroničke pošte info@moj-sator.com i mojsator@gmail.com  može podnijeti sedam dana u tjednu, 24 sata na dan.
 4. Narudžba se može podnijeti putem internetskih stranica www.moj-sator.com.
 5. Narudžba se može podnijeti i putem elektroničke pošte na adresu Prodavatelja info@moj-sator.com ili mojsator@gmail.com sa svim potrebnim podacima (ime i prezime Posjetitelja, adresa, željeni proizvod odnosno šifra/kod proizvoda, adresa elektroničke pošte). Narudžba je na ovaj način konačno podnesena u trenutku kada Posjetitelj pošalje elektroničku poštu sa svim potrebnim podacima te ju Prodavatelj uspješno zaprimi.
 6. Narudžba se može podnijeti i putem telefona pozivom broj telefona 01 3777 892 ili na mobitel: 099 7202 123, svakog radnog dana od 8 do 17 h te subotom od 8 do 14 h pri čemu će Prodavatelj zatražiti sve potrebne podatke (ime i prezime Posjetitelja, adresa, željeni proizvod odnosno šifra/kod proizvoda, adresa elektroničke pošte). Cijena poziva obračunava se prema cjeniku telefonskog operatera Kupca/Posjetitelja. Narudžba je konačno podnesena u trenutku kada Posjetitelj radniku Prodavatelja u telefonskom razgovoru potvrdi sve potrebne podatke o narudžbi.
 7. Nakon podnesene narudžbe, Prodavatelj će posebnom elektroničkom porukom na adresu naznačenu prilikom podnošenja narudžbe obavijestiti Kupca ili Posjetitelja o zaprimanju njegove narudžbe te o dostupnost istoga. Kada je naručeni proizvod pripremljen za isporuku, Kupac će putem elektroničke pošte na istu adresu dobiti potvrdu o prihvatu narudžbe. U tom trenutku ili na Ponudi,  Kupac će zaprimiti i informaciju o planiranom roku isporuke (uručenja) proizvoda, te o mogućim dodatnim troškovima dostave. 

Obavijest o proizvodu i usluzi 

Članak 4. 

 1. Prodavatelj se obvezuje putem stranice moj-sator.com davati Posjetiteljima i Kupcima jednoznačne, jasne, lako razumljive informacije o proizvodima koji se mogu naručiti. Pored navedenih informacija, Kupac i Posjetitelj može dodatne informacije o konkretnom proizvodu pronaći i na stranicama proizvođača.
 2. Zbog velikog broja narudžbi koje se istovremeno predaju putem trgovine moj-sator.com moguće je da informacija o raspoloživosti proizvoda ne bude istovjetna sa stanjem na skladištu.
 3. Ukoliko Prodavatelj nije u mogućnosti isporučiti neki od naručenih proizvoda, kontaktirat će Kupca/Posjetitelja telefonski ili putem elektroničke pošte, te ga obavijestiti o navedenom. Kupac u tom slučaju ima mogućnost zatražiti zamjenski proizvod. Ako se Kupac/Posjetitelj ne odluči na zamjenski proizvod, inicijalna narudžba smatrat će se otkazanom, o čemu će Kupac/Posjetitelj dobiti obavijest putem elektroničke pošte. 

Cijene 

Članak 5. 

 1. Cijene pojedinih proizvoda na stranici moj-sator.com, izražene su u kunama (HRK), uključuju PDV. Cijene za pojedine proizvode na kojima nisu istaknute cijene dostupne su na upit .
 2. Prodavatelj napominje kako postoji mogućnost nastanka greške pri unosu cijena i podataka o proizvodu. U slučaju nastanka takve greške, Prodavatelj će postupiti sukladno članku 14. ovih Općih uvjeta. 

Posebni oblici prodaje  

Članak 6. 

 1. Prodavatelj ima pravo periodično, po svojoj odluci, stavljati određene proizvode na akcijsku prodaju, rasprodaju, sezonska sniženja i druge posebne oblike prodaje.
 2. Takvi proizvodi će biti dostupni pod istim uvjetima svim Kupcima/Posjetiteljima ili će biti dostupni Kupcima/Posjetiteljima određene, točno specificirane skupine, uz točno navođenje svih uvjeta i rokova trajanja takvih posebnih oblika prodaje.
 3. Nakon proteka roka posebnog oblika prodaje, Prodavatelj neće primati nove narudžbe po uvjetima koji se odnose na takvu prodaju kojoj je istekao rok. 

III. Plaćanje kupljenih proizvoda 

Načini plaćanja 

Članak 7. 

 1. Plaćanje kupljenih proizvoda putem stranice moj-sator.com vršit će se po modelu koji je dogovoren između Prodavatelja i Kupca. Dostupno je nekoliko opcija plaćanja: 
 • plaćanje pouzećem (na transakcijski račun prodavatelja) prilikom uručenja pošiljke;
 • jednokratno online plaćanje kreditnim i debitnim karticama moguće je samo za narudžbe podnesene putem internetskih stranica  (trenutno nije dostupno);
 • virmansko plaćanje: plaćanje predračunom moguće je samo za transakcijski račun Prodavatelja;
 1. Plaćanje predračunom: U slučaju odabira plaćanja predračunom, na adresu elektroničke pošte Kupca naznačenu pri naručivanju Kupac će dobiti predračun sa svim podacima potrebnim za uplatu, uključujući broj računa na koji treba uplatiti vrijednost narudžbe. Uplatu potom izvršava korištenjem internet bankarstva ili načinom na koji inače plaća svoje račune – putem pošte, epošte, banke, Fine ili sl. Prodavatelj će, po zaprimljenoj uplati, potvrditi prihvat narudžbe, sukladno članku 3. stavku 6. ovih Općih uvjeta, te poslati Kupcu naručene proizvode. 
 2. Plaćanje prilikom uručenja pošiljke (pouzećem): Ukoliko se Kupac u dogovoru sa Prodavateljem odluči za plaćanje prilikom uručenja pošiljke, Kupac je dužan platiti proizvod tek prilikom preuzimanja istog. Račun za naručeni proizvod Kupac je dužan podmiriti poštaru/ dostavljaču prilikom uručenja naručenog proizvoda. Plaćanje poštaru moguće je samo novcem u gotovini. Troškovi uručenja biti će istaknuti na Ponudi/ predračunu. Prodavatelj zadržava pravo naplate akontacije za plaćanje prilikom uručenja pošiljke (pouzećem). Iznos akontacije se dogovara između Prodavatelja i Kupca.
 3. Plaćanje karticama: Trenutno nije dostupno.

Izvršenje plaćanja 

Članak 8. 

 1. Plaćanje se smatra izvršenim u trenutku preuzimanja novca prilikom uručenja pošiljke u slučaju plaćanja pouzećem ili u trenutku kada pružatelj platne usluge zaprimi nalog za plaćanje i kada je taj nalog postao neopoziv. 

Račun 

Članak 9. 

 1. Račun će biti poslana na naznačeni e-mail Kupca ili će biti poslan poštom ili će biti priložen uz pošiljku na dostavi. 

IV. Uručenje kupljenog proizvoda 

Način uručenja kupljenog proizvoda 

Članak 10. 

 1. Uručenje kupljenog proizvoda obavlja Prodavatelj radnim danom putem podizvođača na adresu koju je Kupac naznačio prilikom narudžbe ili kupac sam preuzima proizvod ma adresi Prodavatelja, u standardnim rokovima uručenja koji se kreću do 10 radnih dana. U slučaju da kupljeni proizvod nije dostupan u standardnim rokovima uručenja, Prodavatelj će o tome obavijestiti Kupca.
 2. Prodavatelj zadržava pravo da pojedinu narudžbu podijeli u više pošiljaka ukoliko su naručeni artikli isporučuju sa različitih skladišta ili ako dio naručenih artikala trenutno nije na zalihi. U slučaju višekratnih isporuka iz iste narudžbe Kupac ne snosi dodatne troškove isporuke/uručenja (uručenje se naplaćuje samo jednom, bez obzira na broj pojedinačno uručenih artikala).
 3. Uručenje se vrši do ulaza u stambeni objekt adrese Kupca. Ukoliko se radi o stambenoj zgradi, poštar/ dostavljač nije dužan nositi robu do kata na kojem se nalazi Kupac već do ulaza u zgradu.
 4. Rokovi za uručenje računaju se od trenutka prihvaćanja narudžbe iz članka 3. stavka 6. ovih Općih uvjeta, a utvrđeni su detaljno u Uvjetima uručenja objavljenim na internetskim stranicama www.moj-sator.com a utvrđeni su u Članku 10 stavak 1.
 5. Ako uručenje proizvoda ne bude izvršeno jer se Kupac u vrijeme uručenja nije zatekao na adresi, Kupcu će se ostaviti obavijest o prispijeću pošiljke te će pošiljku moći preuzeti u dogovoru i na lokaciji koja se utvrdi sa dostavljačem/ poštarom.
 6. U slučaju nemogućnosti uručenja naručenog proizvoda od strane Prodavatelja ili pomicanja termina uručenja, Prodavatelj će obavijestiti Kupca putem elektroničke pošte ili telefonski o nastalim okolnostima, te će pokušati dogovoriti novi termin ili način uručenja proizvoda. U navedenom slučaju, Prodavatelj ne snosi nikakvu odgovornost za takvo kašnjenje ili nemogućnost isporuke/uručenja. 

Cijene uručenja 

Članak 11. 

 1. Prodavatelj naplaćuje Kupcu uslugu uručenja Proizvoda sukladno Ponudi. U cijenu uručenja uključeno je pakiranje proizvoda. 

Isporuka Kupcu 

Članak 12. 

 1. Kupac svojim potpisom na odgovarajućoj ispravi o uručenju potvrđuje primitak, odnosno isporuku proizvoda. Potpisom od strane Kupca smatra se da je pošiljka uručena u neoštećenom stanju, te je nakon primitka pošiljke na opisani način Prodavatelj oslobođen bilo kakve naknadne odgovornosti s te osnove. U trenutku potpisa Kupca na način opisan u ovom članku, rizik slučajne propasti i oštećenja proizvoda prelazi na Kupca.
 2. U slučaju da Kupac naruči proizvod i odbije ga primiti bez razloga, Prodavatelj ima pravo u za tu svrhu predviđenim slučajevima naplatiti iznos izravnih troškova povrata proizvoda, te u tom slučaju zadržati na ime takvih troškova i iznos, odnosno dio iznosa naplaćenog na ime kupoprodajne cijene. 

Pregled prilikom isporuke (uručenja) i odgovornost za materijalne nedostatke proizvoda 

Članak 13. 

 1. Kupac treba isporučeni proizvod prilikom isporuke (uručenja) pregledati te provjeriti postoje li eventualno vidljiva vanjska oštećenja na pošiljci i/ili na samim proizvodima koji se nalaze unutar pošiljke, te u slučaju postojanja takvih oštećenja ili nedostataka odmah isto reklamirati Prodavatelju. Kupac ima pravo odbiti preuzeti isporučene proizvode na kojima su vidljiva oštećenja, što će biti potvrđeno zapisnikom.
 2. U slučajevima kada je Kupcu isporučen proizvod različit od onog kojeg je kupio, isti ima pravo na isporuku uistinu naručenog Proizvoda, a ukoliko to nije moguće Kupac ima pravo na povrat novca u iznosu plaćene cijene Proizvoda i eventualne cijene isporuke te je dužan vratiti krivo isporučeni proizvod. Povrat je potrebno najaviti e-mailom na: info@moj-sator.com.
 3. Navedeno se odnosi i na slučaj kada isporučen proizvod ne odgovara naručenom odnosno kupljenom proizvodu.
 4. Prodavatelj odgovara za materijalne nedostatke proizvoda koje prodaje putem Internet trgovine, sukladno Zakonu o obveznim odnosima. Prodavatelj odgovara za materijalne nedostatke stvari koje je ona imala u trenutku prijelaza rizika na Kupca, bez obzira je li mu to bilo poznato. Prodavatelj odgovara i za one materijalne nedostatke koji se pojave nakon prijelaza rizika na Kupca ako su posljedica uzroka koji je postojao prije toga.
 5. Prodavatelj ne odgovara za neznatan materijalni nedostatak.

V. Jednostrani raskid ugovora od strane Kupca 

Članak 14. 

 1. Sukladno Zakonu o zaštiti potrošača, Kupac koji je potrošač u smislu definicije Zakona o zaštiti potrošača ima pravo jednostrano raskinuti ugovor ne navodeći razloge za to, u roku od 14 dana od datuma uručenja proizvoda, odnosno uručenja zadnjeg proizvoda koji je obuhvaćen pojedinom narudžbom.
 2. Sukladno Zakonu o zaštiti potrošača, Kupac koji je potrošač u smislu definicije Zakona o zaštiti potrošača ima pravo , u roku od 14 dana od datuma uručenja proizvoda, reklamirati bilo kakav nedostatak ili manjkavost proizvoda.
 3. Iznimka od ovog prava na raskid odnosi se na proizvode za koje članak 79. Zakona o zaštiti potrošača isključuje pravo na jednostrani raskid ugovora, kao što su primjerice: 
 • proizvodi koji su izrađeni po specifikaciji potrošača ili koji su jasno prilagođeni potrošaču,
 • roba koja je zbog svoje prirode nakon isporuke nerazdvojivo pomiješana s drugim stvarima,
 • U slučaju jednostranog raskida ugovora Prodavatelj će postupiti prema Zakonu o zaštiti potrošača. Povrat plaćenog iznosa cijene bit će izvršen nakon što Kupac vrati kupljeni proizvod, odnosno nakon zaprimanja dokaza od strane Kupca da je proizvod poslan natrag Prodavatelju, odnosno trećoj osobi određenoj od strane Prodavatelja. Povrat proizvoda Kupac je dužan izvršiti bez odgađanja, a najkasnije u roku 14 dana od dana izjavljivanja jednostranog raskida ugovora.
 1. Kupac je prema Zakonu o zaštiti potrošača dužan snositi izravne troškove povrata proizvoda ako koristi svoje pravo na jednostrani raskid ugovora, a ukoliko Kupac želi može se obratiti Prodavatelju na mail adresu info@moj-sator.com radi pribavljanja dodatnih obavijesti o načinu, mogućnostima i uvjetima vraćanja proizvoda od strane Prodavatelja.
 2. Kupac je sukladno članku 77. stavak 5. Zakona o zaštiti potrošača odgovoran za svako umanjenje vrijednosti kupljenog proizvoda koje je rezultat rukovanja i korištenja kupljenog proizvoda, u slučaju raskida ugovora na način opisan ovim člankom. Kupac je također odgovoran za svako umanjenje vrijednosti kupljenog proizvoda koji je vraćen Prodavatelju ili trećoj osobi određenoj od strane Prodavatelja, oštećen ili uništen, u kojem slučaju neće ostvariti pravo na povrat plaćenog iznosa kupoprodajne cijene.
 3. Zahtjev Kupca za zamjenu naručenog i ispravno isporučenog proizvoda smatrat će se jednostranim raskidom ugovora, sukladno ovom članku Općih uvjeta. Sve proizvode u slučaju jednostranog raskida sukladno ovom članku (povrat ili zamjena) potrebno je poslati na adresu Prodavatelja ili drugu dogovorenu adresu. 

Garancija i servis 

Članak 15. 

 1. Jamstvo, tehničke upute, upute za sklapanje te upute za uporabu priložene su uz proizvod, te se u smislu Zakona o zaštiti potrošača smatra da je Kupac na time na jasan i razumljiv način unaprijed obaviješten podacima vezanim uz proizvod, kao i postojanju usluga koje se nude nakon prodaje.
 2. Ukoliko proizvod ima jamstvo te se na proizvodu pojavi oštećenje unutar jamstvenog roka, Kupac ima pravo izravno kontaktirati ovlašteni servis u skladu s uputama na jamstvenom listu.
 3. U slučaju bilo kakvih pitanja ili pojašnjenja, Kupac se može obratiti putem e-maila:info@moj-sator.com. 

Garancija na ceradu:

 1. Pojedini modeli šatora imaju garanciju na ceradu (1,3 ili 5 godina – ovisno o modelu i o opremi uz šatore).
 2. Garancija vrijedi na pravilno postavljenu i zatvorenu ceradu. Jamstvo ne pokriva nitne, patentne zatvarače, ventilacijske prozore, trake za pričvršćivanje, pretegnute gurtne ili šavove. Iznimke od jamstva su i pogoršanja koja proizlaze iz nasilnih utjecaja i / ili u slučaju promjena i / ili samostalnog dograđivanja i / ili zlouporabe svrhe. Deformacija materijala kao i pucanje materijala zbog trenja isključuju jamstvo. Sve ostalo vrijedi samo ako je uzrok pogreškama u proizvodnji. Također se ne priznaju oštećenja, pukotine, rupe i prljavština zbog kontakt s tlom

VII. Povjerljivost i zaštita osobnih podataka 

Članak 16. 

 1. Prodavatelj se obvezuje čuvati povjerljivost osobnih podataka Kupaca i Posjetitelja i s istima postupati u skladu s Uredbom i drugim važećim propisima koji reguliraju zaštitu osobnih podataka.
 2. Osobni podaci Kupaca i Posjetitelja dani prilikom postupka registracije prikupljaju se, obrađuju i koriste za svrhe realizacije ugovora, uključujući i prethodnu provjeru uvjeta za sklapanje ugovora, kao i u svrhu provedbe transakcije plaćanja. Osobni podaci bit će obrađivani i u svrhu sprječavanja eventualnih zlouporaba, sprječavanja prijevarnih postupanja, kao i u svrhu informiranja Kupaca o novostima i ponudama, sve sukladno legitimnom interesu Prodavatelja.
 3. Kupci i Posjetitelji su dužni dati točne, važeće i potpune osobne podatke, naročito prilikom ispunjavanja registracijskog obrasca, ako se registriraju. U slučaju povrede ove obveze Kupca ili Posjetitelja, Prodavatelj ima pravo uskratiti takvom korisniku pristup ili uskratiti ostvarenje svih ili dijela usluga, odnosno proizvoda koje istima nudi. U slučaju pristanka na registraciju, smatrat će se da je korisnik pristao na uvjete korištenja osobnih podataka predviđene ovim Općim uvjetima. Obrada osobnih podataka u svrhe izvršenja Ugovora uvjet je za pružanje usluge, te se u tom smislu ne može ograničiti ni opozvati.
 4. Prodavatelj neće otkriti niti prenositi osobne podatke Kupaca i Posjetitelja trećim osobama, osim u svrhu izvršavanja ugovora o kupnji Proizvoda (što se odnosi na financijske institucije u svrhu realizacije plaćanja, dobavljače kupljenog proizvoda u svrhu obračuna, isporuke i uručenja naručenog proizvoda, servisere ili instalatere kupljenog proizvoda i osobe koje su ovlaštene za održavanje IT sustava putem kojeg se obavljaju transakcije kupnje), zaštite interesa Kupaca, Posjetitelja i Prodavatelja te sprječavanja eventualnih zloporaba. Osobni podaci bit će također dostavljeni nadležnim tijelima temeljem na zakonu zasnovanom zahtjevu.
 5. Prema ponuđenim opcijama u postupku registracije Kupac/Posjetitelj Prodavatelju može dodatno dati svoju izričitu suglasnost za obradu osobnih podataka i za daljnje svrhe, koje su detaljnije opisane u samoj privoli.
 6. Kupac i Posjetitelj imaju pravo u svakom trenutku opozvati privole na obradu osobnih podataka iz prethodne točke Općih uvjeta.
 7. Prodavatelj će čuvati osobne podatke, prikupljene u svrhu izvršenja Ugovora, obrađivati u razdoblju potrebnom za ostvarenje svrhe, dok će pripadajuću dokumentaciju i podatke čuvati i pohranjivati sukladno propisima koji uređuju pitanje arhiviranja arhivskog gradiva. Osobni podaci prikupljeni temeljem privola iz stavka 5 ovog članka, obrađivat će se do njihova opoziva.
 8. Prodavatelj poduzima mjere kojima se osigurava odgovarajuća sigurnost osobnih podataka, uključujući i zaštitu od neovlaštene ili nezakonite obrade te od slučajnog gubitka, uništenja ili oštećenja primjenom odgovarajućih tehničkih i organizacijskih mjera.
 9. Prodavatelj se obvezuje registriranim Kupcima i registriranim Posjetiteljima omogućiti pristup njihovim osobnim podacima, pravo na ispravak ili brisanje osobnih podataka ili ograničavanje obrade, te pravo na ulaganje prigovora, kao i pravo na prenosivost podataka, sve sukladno uvjetima i načinu podnošenja takvih zahtjeva, a kojima su regulirana i druga pitanja u vezi zaštite osobnih podataka koja nisu riješena ovim Općim uvjetima. Korisnik ima pravo podnijeti prigovori i Agenciji za zaštitu osobnih podataka, na adresi Zagreb, Martićeva 14.

IX. Prigovori Kupaca  

Članak 17. 

 1. Kupac ima pravo podnijeti prigovor na izvršenu uslugu prodaje Prodavatelja, putem pošte na adresu Orontius d.o.o., Domobranska 21/6, 10000 Zagreb, elektroničke pošte info@moj-sator.com, te u poslovnim prostorijama Prodavatelja. Prodavatelj će bez odgode potvrditi primitak prigovora Kupca, te na isti odgovoriti pisanim putem u roku od 15 dana od dana zaprimanja prigovora.
 2. Kupac nadalje ima pravo temeljem Zakona o alternativnom rješavanju potrošačkih sporova, pokrenuti postupak rješavanja potrošačkog spora pred tijelom za alternativno rješavanje sporova na adresi https://ec.europa.eu/consumers/odr

X. Sigurnost podataka 

Članak 18. 

 1. Svi Kupci ili Posjetitelji koji pristupaju na stranicu moj-sator.com koriste njezin sadržaj na vlastitu odgovornost. Prodavatelj ne odgovara za bilo kakvu izravnu ili neizravnu, slučajnu, nematerijalnu ili materijalnu štetu koja je nastala iz pristupa, korištenja ili nemogućnosti korištenja navedene stranice ili zbog bilo koje greške ili nepotpunosti u njenom sadržaju. 

XI. Slanje poruka elektronskom poštom 

Članak 19. 

 1. Slanje poruka putem elektronske pošte (e-mail) s osobnim podacima može biti nesigurno i podložno neovlaštenom pristupu trećih ili pogrešnoj dostavi, te su Kupci i Posjetitelji o navedenom dužni voditi računa.
 2. Prodavatelj ne odgovara za sigurnost i sadržaj takvih poruka upućenih Prodavatelju, zadržavajući pritom pravo da iste reproducira, koristi, raspolaže i distribuira trećima bez ograničenja. 

XII. Linkovi na stranice trećih osoba 

Članak 20. 

 1. Linkovi na Internet stranicama moj-sator.com objavljeni su u svrhu dodatnog informiranja Posjetitelja i Kupaca, te Prodavatelj ne snosi nikakvu odgovornost za točnost informacija, sadržaj tih stranica niti rezultate koji se mogu dobiti njihovim korištenjem. Ako Posjetitelj ili Kupac odluče ostvariti pristup na koji link, to čine u cijelosti na vlastitu odgovornost. 

XIII. Odgovornosti i ograničenja odgovornosti 

Članak 21. 

 1. Prodavatelj se prema najboljim mogućnostima trudi osiguravati ažurnost i točnost podataka koji su objavljeni na stranicama moj-sator.com. Unatoč tome, karakteristike proizvoda, rok isporuke (uručenja) ili cijena mogu se promijeniti tako da Prodavatelj ne uspije ispraviti podatke na stranici. U takvom slučaju, Prodavatelj će Kupca obavijestiti o promjenama i omogućiti mu odustajanje od narudžbe ili zamjenu naručenog proizvoda.
 2. Prodavatelj ne odgovara za sadržaj mišljenja o proizvodima koje napišu Posjetitelji i/ili Kupci. Prodavatelj zadržava pravo prije objavljivanja pregledati i odbiti mišljenja i/ili komentare koji sadrže očite neistine, te koja su neprimjerena, obmanjujuća ili uvredljiva. Prodavatelj ne odgovora za informacije u mišljenjima i ograđuje se od bilo kakve odgovornosti koja proizlazi iz mišljenja.
 3. Prodavatelj nije odgovoran Kupcu i/ili Posjetitelju za bilo koju štetu i troškove koji mogu nastati ili biti vezani uz korištenje stranice , kao i bilo koju štetu koja može nastati trećim osobama uporabom ili korištenjem navedene stranice. 

XIV. Mjerodavno pravo i nadležnost suda 

Članak 22. 

 1. Za tumačenje, primjenu i pravne učinke ovih Općih uvjeta mjerodavno je hrvatsko pravo, kao i za sve zahtjeve i sporove koji nastanu kao rezultat korištenja stranica moj-sator.com ili u svezi s njima. U slučaju spora između Prodavatelja i Kupca/Posjetitelja isključivo su nadležni hrvatski sudovi, te se utvrđuje mjesna nadležnost suda u Zagrebu. 

XV Korištenje Internet stranice www.moj-sator.com

Članak 23. 

 1. Sadržaji objavljeni na www.moj-sator.com ne smiju kopirati, mijenjati, prikazivati ili na bilo koji drugi način prenositi ili distribuirati bez izričitog pristanka Prodavatelja, te se smiju se koristiti samo u privatne i nekomercijalne svrhe i za individualnu upotrebu.
 2. Prodavatelj zadržava pravo promjene bilo kojih sadržaja objavljenih na www.moj-sator.com u bilo koje vrijeme i bez prethodne najave ili posebne obavijesti.
 3. Posjetitelji i/ili Kupci su odgovorni za nabavu i održavanje svoje računalne opreme, kao i druge opreme potrebne za pristup i korištenje ovih Internetskih stranica te sve sa tim povezane troškove. Prodavatelj nije odgovoran za bilo kakva oštećenja opreme Kupca koja mogu nastati kao posljedica korištenja ovih Internetskih stranica.
 4. Sadržaj ove stranice zaštićen je autorskim pravom koje pripada Prodavatelju ili je ustupljeno Prodavatelju, a u vlasništvu je trećih osoba. Prodavatelj također posjeduje autorsko pravo uređivanja, izbora i usklađivanja sadržaja ove stranice. Stranica www.moj-sator.com sadrži žigove, zaštićene znakove i drugo intelektualno vlasništvo Prodavatelja ili trećih osoba.
 5. Fotografije proizvoda prikazane na stranici www.moj-sator.com su isključivo ilustrativne i informativne prirode, te ne moraju u cijelosti odgovarati stvarnom izgledu proizvoda. U slučaju nesklada između proizvoda na fotografiji i isporučenog proizvoda, isto se neće smatrati nedostatkom isporučenog proizvoda.
 6. Posjetitelji i Kupci ne smiju putem ove Internetske stranice objavljivati ili prenositi bilo kakve materijale koji ugrožavaju, ili na bilo koji način krše prava drugih, bilo kakav materijal koji je po svojoj prirodi nezakonit, ugrožavajući, uvredljiv, klevetnički, koji narušava ili ugrožava privatnost, koji je vulgaran, opscen, ili na drugi način nepoželjan u komunikaciji, te koji, bez izričitog, prethodnog, pisanog odobrenja Prodavatelja, sadrži oglašavanje ili ponudu bilo čijih proizvoda i usluga. Posjetitelji ili Kupci ne smiju koristiti ovu Internetsku stranicu za oglašavanje ili u bilo kakve komercijalne, vjerske, političke, ili nekomercijalne promidžbe.
 7. Prodavatelj zadržava pravo trenutno ukinuti korisničke račune Posjetitelja i/ili Kupca u slučaju bilo kakvog ponašanja koje Prodavatelj, smatra nepoštivanjem ovih Općih uvjeta. 

Članak 24.

1.    Orontius d.o.o. je ovlašteni distributer tvrtke Toolport GMBH (Gutenbergring 1-5, 22848   Norderstedt, Deutschland). Ponuđeni i prodani proizvodi od strane tvrtke Orontius d.o.o. se izravno prenose od dobavljača do kupca. Uvjeti poslovanja tvrtke Toolport GMBH su istaknuti na stranici: www.profizelt24.de http://www.profizelt24.de/AGB/ http://www.profizelt24.de/Garantieerklae…

2.    Orontius d.o.o. je ovlašteni distributer tvrtke HALTEC Hallensysteme GmbH , Hauptstraße 287, 58675 Hemer , Deutschland). Ponuđeni i prodani proizvodi od strane tvrtke Orontius d.o.o. se izravno prenose od dobavljača do kupca. Uvjeti poslovanja tvrtke HALTEC Hallensysteme GmbH su istaknuti na stranici: https://www.haltent.net/legal-information/ i https://www.haltent.net/privacy-policy/